Steunpunt Korte Keten,

jouw eerste aanspreekpunt
voor vragen over de korte keten.

Controles FAVV gaan terug van start

Controles FAVV gaan terug van start

Vanaf 27 april, en onder voorbehoud van de instructies die de Nationale Veiligheidsraad eerstdaags zal geven, zal het FAVV geleidelijk aan al zijn controles hervatten.

Voor alle controles wordt alles in het werk gesteld om de tijd ter plaatse zo kort mogelijk te houden.
Tijdens controles moeten een aantal bijzondere maatregelen worden voorzien die te allen tijde moeten worden nageleefd. De controleur/ inspecteur zal de gecontroleerde hierover specifiek inlichten.

  • Controleurs houden voldoende afstand van de gecontroleerde (minstens 1,5 meter) en geven uiteraard geen hand.
  • Controleurs verzorgen een goede handhygiëne voor en na de controle.
  • De missies worden grondig voorbereid. Dit maakt het in deze moeilijke corona-periode mogelijk om de tijd aanwezig bij de bezochte operator tot een minimum te beperken.
  • Controles van documenten worden beperkt. Men kan vragen dat deze documenten na de fysieke controle gemaild worden. Contact van materiaal van de controleur met dat van operatoren wordt in de mate van het mogelijke beperkt en er wordt indien nodig ontsmetting voorzien.
  • Een aantal documenten (gunstige rapporten, BOOD-fiche …) zonder onmiddellijk juridisch gevolg kunnen in overleg met de operator getekend worden door de controleur (met vermelding: corona-maatregel, tekent voor kennisname operator). Een alternatief is de operator een foto te laten nemen van het rapport. Er mag ook geopteerd worden om een kopie van dit rapport per mail en/of gewone post na te sturen. 
  • Van documenten (monsternemingsverslagen, …) waarvoor in een later stadium (analyse niet-conform, …) een juridisch gevolg mogelijk is, kan de operator op de hoogte worden gebracht via een aangetekend schrijven of een mail met ontvangst- en leesbevestiging.
  • Documenten waaraan maatregelen gekoppeld zijn, zullen wel degelijk ter ondertekening voorgelegd worden, met respect van de maatregelen voor de social distancing en de handhygiëne. Indien operatoren niet wensen te tekenen, of dit niet in veilige omstandigheden kan, dan wordt dit genoteerd en zullen de documenten aangetekend opgestuurd worden.

Indien operatoren moedwillig de social distancing niet respecteren om zo de controle te hinderen of te laten afbreken, wordt dit beschouwd als “het hinderen/belemmeren van de controle” (KB erkenningen art 15 punt 4) alsook “het bedreigen of schenden van de integriteit van de personeelsleden van het FAVV (KB erkenningen art 15 punt 5)", hiervoor zal klacht worden ingediend bij de politie en zullen maatregelen worden genomen, zoals het opstarten van de procedure voor de intrekking van de erkenning of de toelating.

Vanuit het Steunpunt Korte Keten brengen wij graag nog eens de corona-maatregelen in herinnering die jullie kunnen toepassen om je verkoop zo corona-proof mogelijk te laten verlopen.

Hang zeker deze poster uit op je verkooppunt.E-mail |